top of page

SKOOL- & KOSHUISFOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2023 R29 700 per kind.

Registrasie: R3 000

Maandeliks: R2 670 x 10 maande (Februarie 2023 tot November 2023)

Kwartaalliks: R7 425 x 4 kwartale

Korting:

Eenmalige betaling: R29 700 - R1 485 (5%) = R28 215

      (MOET VEREFFEN WEES VOOR OF OP 28 FEBRUARIE 2023 OM TE KWALIFISEER)

Tweede kind korting: R1 485 (5%) (R29 700 - R1 485 = R28 215)

Derde kind korting: R5 940 (20%) (R29 700 - R5 940 = R23 760)

 

Bankbesonderhede vir skoolfonds:

EHS SKOOL: FNB ERMELO

Takkode: 270344

Rekeningnommer: 62199494106

Verwysing: Leerder se naam en van OF verwysingsnommer soos op skoolfondsstaat

Dorpshuis-fooie

Deelkamer: R1 950 per kwartaal per leerder

Studiesaal: R1 310 per kwartaal per leerder

Etes: Middagete kan bespreek word by Pajamas en Jam teen R50 per ete

 

Bankbesonderhede vir Dorpshuis:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Takkode: 270344

REKENINGNOMMER: 62199808539

VERWYSING: Leerder se naam en van OF verwysingsnommer soos op skoolfondsstaat

Koshuisfooie

Koshuisfooie vir 2022 beloop R14 400 per student.

Maandeliks: R1 440 x 10 maande

Kwartaalliks: R3 600 x 4 kwartale

 

Bankbesonderhede vir koshuisgeld:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Takkode: 250655

REKENINGNOMMER: 62199808539

VERWYSING: Leerder se naam en van OF verwysingsnommer soos op staat

Koshuis-etegeld vir 2023 (Pajamas & Jam):

Etegelde word direk in Golden Spoon h/a Pajamas & Jam se rekening betaal.

 

R21 800

Maandeliks: R2 180 x 10 maande

Kwartaalliks: R6 100 x 3 kwartale + R3 500 vir laaste maand

Bankbesonderhede vir Pajamas & Jam

NEDBANK ERMELO

Takkode: 198765

REKENINGNOMMER: 1145384781

VERWYSING: Leerder se naam, Pajamas en Jam etegeld 2023

 

Vir enige navrae, kontak gerus:

pajamasenjam@gmail.com

Susan: 082 872 4368

Elsabé: 072 172 0264

SCHOOL & HOSTEL FEES

School Fees

In accordance with the decision made at the annual general meeting of parents, school  fees for 2023 will be R29 700 per student.

 

Registration: R3 000

Monthly: R2 670 x 10 months (February 2023 to November 2023)

Quarterly: R7 425 x 4 terms

 

Discount:

Once-off payment: R29 700 - R1 485 (5%) = R28 215

      (MUST BE PAID BEFORE OR ON 28 FEBRUARY 2023 TO QUALIFY)

Second child discount: R1 485 (5%) (R29 700 - R1 485 = R28 215)

Third child discount: R5 940 (20%) (R29 700 - R5 940 = R23 760)

Banking details for school fees:

EHS SKOOL: FNB ERMELO

Branch code: 270344

Account number: 62199494106

Reference: child’s name and surname OR reference number as on statement

Dorpshuis fees

Shared room: R1 950 per term per learner

Study Hall: R1 310 per term per learner

Meals: Lunch can be ordered from Pajamas en Jam at a cost of R50 per meal.

 

Banking details for hostel fees:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Branch code: 270344

Account number: 62199808539

Reference: child’s name and surname OR reference number as on statement

 

Hostel Fees

 

Hostel fees for 2023 will be R15 840 per student.

Monthly: R1 584 x 10 months

Quarterly: R3 960 x 4 terms

Banking details for hostel fees:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Branch code: 270344

Account number: 62199808539

Reference: child’s name and surname OR reference number as on statement

 

Hostel meal fees 2023 (Pajamas & Jam):

Meal accounts payable to Golden Spoon t/a Pajamas & Jam

R21 800

Monthly: R2 180 x 10 months

Quarterly: R6 100 x 3 terms + R3 500 for last month

 

Banking details for Pajamas & Jam

NEDBANK ERMELO

Branch code: 198765

Account number: 1145384781

Reference: child’s name, Pajamas & Jam meal fees 2023, grade of child

 

For any enquiries, please contact:

pajamasenjam@gmail.com

Susan: 082 872 4368

Elsabé: 072 172 0264

bottom of page