SKOOL- & KOSHUISFOOIE

Skoolfooie

In ooreenstemming met ‘n besluit wat jaarliks op `n algemene jaarvergadering van ouers geneem word, beloop die skoolfooie vir 2022 R27 000 per kind.

Registrasie: R3 000

Maandeliks: R2 400 x 10 maande (Februarie 2022 tot November 2022)

Kwartaalliks: R6 750 x 4 kwartale

Korting:

Eenmalige betaling: R27 000 - R1 350 (5%) = R25 650

Tweede kind korting: R1 350 (5%)

Derde kind korting: R5 400 (20%) (R27 000 - R5 400 = R21 600)

 

Bankbesonderhede vir skoolfonds:

EHS SKOOL: FNB ERMELO

Takkode: 250655

Rekeningnommer: 62199494106

Verwysing: Leerder se naam en van OF verwysingsnommer soos op staat

 

Koshuisfooie

Koshuisfooie vir 2022 beloop R14 400 per student.

Maandeliks: R1 440 x 10 maande

Kwartaalliks: R3 600 x 4 kwartale

 

Bankbesonderhede vir koshuisgeld:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Takkode: 250655

REKENINGNOMMER: 62199808539

VERWYSING: Leerder se naam en van OF verwysingsnommer soos op staat

 

Koshuis-etegeld vir 2022 (Pajamas & Jam):

Etegelde word direk in Golden Spoon h/a Pajamas & Jam se rekening betaal.

 

R19 800

Maandeliks: R1 980 x 10 maande

Kwartaalliks: R5 500 x 3 kwartale + R3 300 vir laaste maand

Bankbesonderhede vir Pajamas & Jam

NEDBANK ERMELO

Takkode: 198765

REKENINGNOMMER: 1145384781

VERWYSING: Leerder se naam, Pajamas en Jam etegeld 2022

 

Vir enige navrae, kontak gerus:

pajamasenjam@gmail.com

Susan: 082 872 4368

Elsabé: 072 172 0264

SCHOOL & HOSTEL FEES

School Fees

In accordance with the decision made at the annual general meeting of parents, school  fees for 2022 will be R27 000 per student.

 

Registration: R3 000

Monthly: R2 400 x 10 months (February 2022 to November 2022)

Quarterly: R6 750 x 4 terms

 

Discount:

Once-off payment: R27 000 - R1 350 (5%) = R25 650

Second child discount: R1 350 (5%)

Third child discount: R5 400 (20%) (R27 000 - R5 400 = R21 600)

Banking details for school fees:

EHS SKOOL: FNB ERMELO

Branch code: 250655

Account number: 62199494106

Reference: child’s name and surname OR reference number as on statement

 

Hostel Fees

 

Hostel fees for 2022 will be R14 400 per student.

Monthly: R1 440 x 10 months

Quarterly: R3 600 x 4 terms

 

Banking details for hostel fees:

EHS KOSHUIS: FNB ERMELO

Branch code: 250655

Account number: 62199808539

Reference: child’s name and surname OR reference number as on statement

 

Hostel meal fees 2022 (Pajamas & Jam):

Meal accounts payable to Golden Spoon t/a Pajamas & Jam

R19 800

Monthly: R1 980 x 10 months

Quarterly: R5 500 x 3 terms + R3 300 for last month

 

Banking details for Pajamas & Jam

NEDBANK ERMELO

Branch code: 198765

Account number: 1145384781

Reference: child’s name, Pajamas & Jam meal fees 2022, grade of child

 

For any enquiries, please contact:

pajamasenjam@gmail.com

Susan: 082 872 4368

Elsabé: 072 172 0264